Наукова діяльність

Наукові журнали “Карпати: людина, етнос, цивілізація” і “Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис”. 2011-2013 рр.

Важливим пріоритетом в роботі факультету історії, політології і міжнародних відносин традиційно є науково-дослідна діяльність. Вона різноманітна і багатоаспектна.

На факультеті діє п’ять навчально-наукових підрозділів – більшість з них складають унікальні колективи з актуальною науковою і суспільною проблематикою, солідними виданнями всеукраїнського значення. Основний акцент зроблено на пошук нових архівних, етнографічних джерел і археологічних пам’яток, що відображено в цілому ряді багатотомних видань, зокрема з історії ЗУНР (8 томів), українського визвольного руху (5 томів), сакральної історії краю.

На факультеті діє аспірантура з 6 спеціальностей, в якій навчається 58 аспірантів стаціонарної (32) та заочної (26) форм навчання. Кожного року захищається 5-6 кандидатських дисертацій.

Успішній роботі аспірантури з історії України і етнології сприяє діяльність спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. За період з 2003 по 2016 рр. захистилось здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук: з історії України – 48, етнології -26, всього – 74 дисертації, з них 5 докторських. Актуальною є постановка питання про створення спеціалізованої вченої ради з галузі політичні науки. Є достатньою кількість докторів наук зі спеціальності політичні науки.

У стінах факультету історії, політології і міжнародні відносини виходять періодинчі наукові видання: два вісники серії “Історія” і “Політологія”; “Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєнавчий часопис” (визнані фаховими науковими виданнями); “Карпати: людина, етнос, цивілізація”.

Традиційною формою наукової діяльності колективу факультету стало щорічне проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій з акуальних проблем історії України, краю, євроінтеграції з обов’язковою подальшою публікацією матеріалів.

Впродовж багатьох років триває співпраця колективу факультету з вітчизняними науковми інститутами, зокрема, Інститутом історії України НАН України, Інститутом українознавства НАН України (м. Львів), Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Інститутом археології НАН України, Інститутом народознавства НАН України. Співпраця реалізується у формі спільних наукових видань, наукових конференцій, стажувань, роботи ДЕКу.

Перші чотири випуски студентського наукового журналу “Студентські історичні зошити”. 2010-2013 рр.

Студентська наукова робота зосереджена у 8 гуртках і 9 проблемних групах, в яких задіяно 196 студентів. Реалізується також у конкурсах студентських наукових робіт, індивідуальних і спільних публікаціях з викладачами, щорічній студентській міжнародній конференції з медієвістики країн Центрально-Східної Європи, а також у виданні єдиного в Україні студентського наукового журналу “Студентські історичні зошити”, яких вийшло уже 7 номерів.

Студентська наукова робота, діяльність аспірантури, спецради, наукових інститутів і центрів створюють умови для формування наукових шкіл, які зосереджені на розробці важливих наукових напрямків, пов’язаних з етнологією, історичним краєзнавством, історією політичної думки та ін.

Сьогодні на факультеті реалізується одна держбюджетна тема з політології і одна госпдоговірна з етнології. Особливої актуальності набуває питання здобуття грандів для наукових досліджень.