Кафедра етнології і археології

Кафедра етнології і археології, створена в червні 2006 р., є однією із наймолодших на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин. Її відкриттю передував тривалий процес розбудови факультету, підготовки науково-педагогічних кадрів та утворення спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей “Історія України” та “Етнологія”.

Паралельно зі створенням кафедри було започатковано набір студентів на спеціальність “Етнологія” та введено нову спеціалізацію “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті”. Своє функціонування спеціалізація розпочала з вересня 2006 р., коли перші навчальні дисципліни почали викладатися для студентів ІІІ курсу.

Засновником і завідувачем кафедри з червня 2006 по 2014 р.р був доктор історичних наук, професор Микола Васильович Кугутяк. З 2014 р. до сьогодні завідувачем кафедри є відомий археолог, доцент кафедри Томенчук Богдан Петрович. До складу кафедри також належать доктор історичних наук, професор М. В. Кугутяк, доктор історичних наук, професор П. С. Сіреджук,  кандидат історичних наук, професор М. І. Паньків, старший викладач І. Т. Кочкін, кандидат історичних наук, доцент П. Л. Костючок, кандидат історичних наук, доцент О. Я. Дрогобицька, кандидат історичних наук, доцент С. П. Боян-Гладка, кандидат історичних наук, викладач І. Ф. Солонець. Більшість викладачів кафедри – випускники Інституту історії і політології (зараз факультету історії, політології і міжнародних відносин) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. При кафедрі функціонує магістратура з 1,5 річною навчальною програмою, спеціальність “Етнологія” за кваліфікацією “Етнолог, історик, викладач”.

Кафедра забезпечує викладання:

  • нормативних курсів для спеціальності: “Історія”, “Археологія”, “Історія первісного суспільства”, “Історія Стародавніх цивілізацій”, “Історія античних цивілізацій”, “Загальна етнологія”, “Етнологія України”, “Етнографія”,
  • дисциплін спеціалізації: “Духовна культура населення українців Карпат” (ІІІ курс), “Матеріальна культура населення українців Карпат” (ІV курс). Проводяться наукові семінари: “Методика польових етнографічних досліджень”, “Методика наукових досліджень”
  • дисципліни для магістрів спеціальності “Етнологія”: “Філософія і методологія історії”, “Міфологія”, “Етнологія Європи”, “Матодика викладання народознавства у вищій школі”, “Транскарпатські шляхи”, “Українська традиційна звичаєва обрядовість”, “Актуальні проблеми сучасної етнології” тощо.

Усі курси, які проводять викладачі кафедри, супроводжуються відповідними навчальними і робочими програмами, методичними посібниками, додатковими матеріалами, різноманітними технічними засобами тощо.

Викладання вказаних дисциплін значною мірою базується на результатах науково-дослідницької роботи викладачів. Кафедра етнології і археології працює над плановою науковою темою “Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті” (№ держреєстрації 01090000838), яка передбачає вивчення низки проблем, пов’язаних з етногенезом і давньою історією населення цього регіону, особливостями його побуту, традиційного виробництва і промислів, а також трансформацією матеріальної і духовної культури гуцулів, бойків та лемків в умовах глобалізації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Ця тематика враховується при написанні студентами дипломних і магістерських робіт, складанні планів етнографічної практики чи семінарських занять з різних дисциплін, підготовці до наукових, у тому числі і студентських, конференцій.