Вимоги до статті

Вимоги до написання статті в науковий журнал
«Карпати: людина, етнос, цивілізація»

І. Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

ІІ. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі.

ІІІ. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman Cyr”, кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см., праве – 1 см. (30 рядків по 60–64 символи).

Текст оформляється у такому порядку:
1. Індекс УДК і ББК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.
2. Імена та прізвища авторів, без абзацного відступу, вирівняно по правому краю, інтервал між рядками 1,5, малі літери, курсив, жирний шрифт.
3. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по лівому краю, інтервал між рядками 1,5, великі літери, жирний шрифт. Далі до назви статті пропускається рядок.
4. Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, курсив, 8 – 10 рядків).
6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», без абзацного відступу, курсив, жирний шрифт). Далі – одна порожня стрічка.
7. Основний текст статті друкується через інтервал 1,5 з абзацним відступом 1 см. (Times New Roman Cyr, 14 pt). Текст вирівнюється по ширині.
Структура написання основного тексту:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
– виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;
– в останньому абзаці тексту подаються висновки, які повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.
– список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015, який набув чинності 4 березня 2016 року.
8. Поклики оформляються підтекстові.

Порядок оформлення покликів: Обов’язково для кожного поклику використовувати функцію “Надрядковий знак (ввід тексту дрібним шрифтом над рядком)”, не застосовувати функцію “Посилання”, тому що це не зручно при зверстуванні номеру журналу.
9. Перелік цитованих джерел укладається за порядком посилання у тексті.  Далі до анотації пропускається рядок.
10. Анотація на російській а через пропущений рядок на англійській мовах. Переклад назви статті (шрифт жирний, курсив), прізвища та імена авторів (шрифт жирний, курсив), а також анотації (курсив) двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською).
11. Резюме авторів.

ІV. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

V. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подаються у форматі LaTeX.

VІ. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

VІІ. Стаття крім української може бути написана англійською, польською, російською мовою, вичитана й підписана автором(ами).

VІІІ. У цілому до наукового журналу необхідно подати дві рецензії провідних учених у даній галузі.

ІХ. Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Х. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.